Καλωσόρισμα

Εγώ, ο πρωτοπανεντιμοϋπέρτατος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, οι κουροπαλάτιοί μου, οι πρωτοσπαθάριοί μου, οι λογοθέτες μου, η κυρα-Μαριγώ η πλύστρα μου και η Σβετλάνα η μασέζ μου (σιάτσου) σας καλωσορίζουμε εις το ιστολόγιόν μου.

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2010

Retrospective vol. 3 (Μάιος 2010)

  • Η Γέφυρα των Στεναγμών (Ανάρτησις της 12ης Μαΐου 2010)


Πληροφορούμαι σήμερον ότι ο γνωστός πλέον εις όλους τους Έλληνες οίκος (αξιολογήσεως, εννοείται - προς αποφυγήν πονηρών παρεξηγήσεων) Moody's - να μην συγχέεται με τον ανταγωνιστικόν ελληνικόν οίκον (εστιάσεως) Goody's - υποβάθμισε το χρέος της Βενετίας. Ήδη το γεγονός έχει προκαλέσει αντιδράσεις εις τας εν Ελλάδι βενετικάς κτήσεις, αι οποίαι φοβούνται ντόμινο (βενετιστί domino) και δι' αυτόν τον λόγον ο Γεώργιος Αυτιάς αύριον θα εκπέμψει την εκπομπήν του με την φράσιν "Tenete Veneziani!" - ελληνιστί: "Βαστάτε Βενετοί!"). Εις αντιπερισπασμόν ο Γεώργιος Παπαδάκης θα τοποθετήσει το κλασσικόν: "Καλύτερα φακιόλι τουρκικό παρά τιάρα παπική" (διατηρεί εις το οπλοστάσιόν του βεβαίως τα βελανίδια που έτρωγαν οι Βενετοί, αλλά προτιμά να τα χρησιμοποιήσει όταν ανάψουν τα αίματα).
Φόβοι εκφράζονται ότι μετά την κοινότητα της Βενετίας σειρά έχουν αι κοινότητες Αμπελακίων και Βραχασίου - είναι προφανές πλέον ότι το σχέδιον "Καλλικράτης" έγινε διά να μπερδέψει τους ξένους οίκους αξιολογήσεως και να μην γνωρίζουν παραδείγματος χάριν που θα υπαχθεί η κοινότης Αετομηλίτσης Ιωαννίνων με προσωρινή έδρα την Πυρσόγιαννη. Τα Αμπελάκια κινδυνεύουν περισσότερον, διότι δεν μπορούν να στείλουν τον Γεώργιον Σβαρτς να διαπραγματευτεί με την Άγγελα Μέρκελ (ούτος απέθανε εν έτει 1818). Το Βραχάσιον όμως διαθέτει τον Κωνσταντίνον Ζουράριν, ο οποίος δι' ακόμη μίαν φοράν θα ορθώσει το ανάστημά του προς προστασίαν του Βραχασίου από τας ορδάς της Moody's. Θα δυσκολευτεί βεβαίως να βρει σύνθημα, διότι η λέξις Moody's δεν απαντάται παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν - η πλησιεστέρα λέξις που παραθέτει το λεξικόν Liddell-Scott είναι "μουνορύχας" η οποία σπεύδω να σημειώσω ότι ουδέν πονηρόν κρύπτει καθώς σημαίνει "ο σκάπτων με ένα και μόνον οξύν άκρον". Μπορεί ενδεχομένως να παραλληλίσει την δράσιν της Moody's με εκείνην των "Μοντησίων", οπαδών αιρέσεως ταυτιζομένων προς τους Ναυαταίους - δι' όλα τούτα οι συμπαθείς Βραχάσιοι θα εκφράσουν πάραυτα ενθουσιασμόν δια την ευρηματικήν κατατρόπωσιν των εχθρών.
Πατριωτικοί κύκλοι πάντως πιστεύουν ότι η αναταραχή ταύτη σημαίνει πως ήρθε η ευκαιρία να απελευθερωθεί το Αιγαίον, το Ιόνιον, η Εύβοια, η Πελοπόννησος και η Κρήτη από την βενετικήν κατοχή. Ορισμένοι τολμηρότεροι εισηγούνται την αναβίωσιν του εξαρχάτου της Ραβέννας και την υπαγωγήν της Βενετίας εις τούτο ως την μόνην διέξοδον της Βενετίας από την κρίσιν. Ήδη φημολογείται ότι την θέσιν του Εξάρχου την έχει καταλάβει ο Άγγελος Σακκέτος, βαθύς γνώστης των θεμάτων της Ιουστινιάνειας περιόδου και της Ιστορίας του Ελληνισμού εν γένει από την Αρχαιότητα έως σήμερον.

Sono Constantino il Veneziano e ho appena finito.
(Ελληνιστί: Ειμί Κωνσταντίνος ο Βενετός και άρτι ωλοκλήρωσα).

  • Eurovision Photoshop Contest - Oslo 2010 (Ανάρτησις της 16ης Μαΐου 2010)

Εις την επίσημον ιστοσελίδαν της ΕΡΤ την σχετικήν με τον διαγωνισμόν άσματος της Ευρωθέας (βαρβαριστί Eurovision) ευρίσκεται η ως άνω φωτογραφία. Θα προσπαθήσω να αναλύσω τα κρυφά μηνύματα και την σημασίαν της.
Έμπροσθεν φόντου εκρηκτικού (προφανώς αναπαραγωγή εκρήξεως του ισλανδικού ηφαιστείου Eyjafjallajokull (ελληνιστί: - ), το οποίον ήνωσε τους λαούς της Ευρώπης καθηλώνοντάς τους εις το έδαφος ως θα τους ενώσει και ο εν λόγω διαγωνισμός καθηλώνοντάς τους εις τους καναπέδας τους) ευρίσκονται οι πρωταγωνισταί της ελληνικής αποστολής.
Αρχίζομεν την περιγραφήν εξ αριστερών: ο πρώτος έχει διακριτικώς ανοιχτήν την βουκολικήν του κάπα (άλλως ονομαζομένη και καπότα), ώστε να φαίνεται το φυσικώς άτριχον και σμιλεμένον από τας αναρριχήσεις εις τα ελληνικά όρη σώμα του (η άλλως ονομαζομένη φυσική γράμμωσις, η οποία ουδεμία σχέση έχει με χημικάς και άλλας ουσίας τας οποίας εννοείται πως δεν λαμβάνει ο συγκεκριμένος συντελεστής - απόδειξις η κάπα του). Το σύνολον αποτελεί δήλωσιν ότι και οι έτεροι συντελεσταί (και ο τραγουδιστής, εννοείται - αυτό είναι τοις πάσι γνωστόν) διαθέτουν όμοια σώματα, τα οποία δεν επιδεικνύουν, διότι η συμμετοχή της Ελλάδος είναι σοβαρή και βασίζεται εις καλλιτεχνικά κριτήρια και ουχί εις εντυπωσιασμούς ξεπατικωμένους από εφηβικά έντυπα. Τέλος, η κόμη του βουκόλου παραπέμπει εις αρχαίον άγαλμα - όπως και το σώμα αυτού, ώστε να δηλωθεί διπλώς η συνέχεια του Ελληνισμού.
Ο δεύτερος συντελεστής στοχεύει με την μελαχρινήν του όψιν εις τους κατοίκους της Μέσης Ανατολής και τους λάτρεις αυτών. Τούτος κοιτά εις τα μάτια το κοινόν (σε αντίθεσην με τον βουκόλον ο οποίος ατενίζει τον αυχένα του) και υπόσχεται καλοπέρασην εις τας ορδάς των τουριστριών (και τουριστών, ενδεχομένως) που θα σπεύσουν να επισκεφθούν τας ομορφιάς της Ελλάδος.
Ο πρώτος της δεξιάς πλευράς, δίπλα εις τον πρωταγωνιστήν Γεώργιον Αλκαίον (την παρουσίαν του θα αναλύσωμεν τελευταίαν), φέρει φουλάριον ερριμμένον αμελώς περί τον λαιμόν αυτού (δεικνύων τοιουτοτρόπως την καλλιτεχνικήν του φύσιν) και κόμην ημίμακρον (ομοίως καλλιτεχνίζουσα καίτοι καλοκτενισμένη) κρατών ανά χείρας το όργανόν του ως αντικείμενον πόθου. Δίπλα του ευρίσκεται ομοίωμα του Vin Diesel διά τους λάτρεις του πακέτου μπράτσο μετά ξυρισμένης κεφαλής (με μια υποψία υπερέκκρισης μελανίνης, ώστε να καλύπτεται και το κοινόν της Αφρικανικής ηπείρου). Τέλος, εις μίαν μικρήν γωνιάν ευρίσκεται το παιδί της διπλανής θύρας, το άλλως λεγόμενον και παιδί δια σπίτι, διαθέτον βλέμμα καλοσύνης και παρακλήσεως (αι χείραι του μένουν επιμελώς καλυμμέναι από το φουσκωμένον μπράτσον του έμπροσθεν ευρισκομένου, διότι και το Photoshop (ελληνιστί: φωτοκατάστημα) έχει τα όριά του και δεν δύναται να αποτελέσει πλήρες υποκατάστατον στεροειδούς σκευάσματος).
Της ομάδος ταύτης, η οποία εις το σύνολόν της λάμπει από τα έλαια (ως υποκατάστατον του ιδρώτος που εκκρίνει η υπερβάλλουσα τεστοστερόνη), ηγείται ο πρίγκηψ Γεώργιος Αλκαίος ο Α' (όνομα συνδυάζον Ορθοδοξίαν και Αρχαιότητα). Φέρει επί του στήθους (εις το μέρος της καρδιάς, σημειωτέον) το σύμβολον του Σταυρού εις ασημένιαν στρας εκδοχήν (δεν γνωρίζω εάν η μπλούζα αποτελεί δώρον του Οικουμενικού Πατριάρχου, τον οποίον επεσκέφθη ο Γεώργιος δια να λάβει την ευχήν του) συνδυαζόμενον μετά του απαραιτήτου καλλιτεχνικού φουλαρίου.
Ιδού τι μας διδάσκει η εικών αύτη:1) οι Έλληνες είμεθα παιδαράδες, 2) θα σκίσωμεν, 3) ελάτε εις την Ελλάδα να σας σκίσωμεν, 4) η αποστολή αποτελεί πραγματική Σταυροφορία: σύμπας ο λαός (βοσκοί, μουσικοί, εργάται κλπ.) εκκινά δια την νέαν Ιερουσαλημ (=Όσλο) υπό τας ευλογίας της Εκκλησίας και φέρων το σύμβολον του Σταυρού, προκειμένου να κατακτήσει το σύγχρονον Γκράαλ (=το ευρωτρόπαιον).
Η εικών αύτη είναι προφανώς εμπνευσμένη από αφίσας κινηματογραφικών ταινιών ως "Ο Άρχων των Δαχτυλιδιών", "Τροία" και "Το βασίλειον των Ουρανών" (η τελευταία με θέμα σταυροφορικόν και πρωταγωνιστήν αντίγραφον του λυράρη) και φιλοδοξεί να έχει την ίδιαν με αυτάς επιτυχίαν (φωτογραφίας των ταινιών έχω συγκεντρώσει εδώ).
Όσοι σπεύδουν να πανηγυρίσουν την σίγουρον νίκην της Ελλάδος βλέποντες την ως άνω φωτογραφίαν, ας κρατήσουν μίαν επιφύλαξιν διά τα αποτελέσματα του ζωντανού θεάματος που θα παρακολουθήσουμε εις τας οθόνας μας και θα ομοιάζει περισσότερον προς τούτο εδώ:


Όπα!

Ειμί Κωνσταντίνος ο Ευρωκατακτητής και άρτι ωλοκλήρωσα.


  • ΜΑΘΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (Ανάρτησις της 27ης Μαΐου 2010)
Αναζητών εις το διαδίκτυον μπούρδας τινάς, έπεσα επάνω εις άρθρον δημοσιευθέν εις το Βήμα της 11ης Μαΐου 1997. Φέρει δε την υπογραφήν του τότε προέδρου του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Αττικής (ΟΑΣΑ) κ. Τ. Χριστοδουλάκη και ομιλεί περί εκσυγχρονισμού. Το άρθρον τούτο δεν είναι μόνον ένα ομολογουμένως πολύ επιτυχημένον ανέκδοτον (το χιούμορ του συντάκτου δεκατρία χρόνια μετά ριγνύει οστά, κοινώς σπάζει κόκαλα) αλλά έχει και ιστορική σημασία, ως θα αποδείξω ευθύς αμέσως.
Λέγει ο συντάκτης ότι ο εκσυγχρονισμός "απευθύνεται όμως και προς το ίδιο το πολιτικό σύστημα και κυρίως προς τους κυβερνώντες. Στην περίπτωση αυτή το πολιτικό σύστημα πρέπει να μετουσιωθεί σε πρόπλασμα της κοινωνίας, να αποτελέσει το υπόδειγμα της νέας κοινωνίας, κατ' εικόνα και ομοίωση του οποίου πλάθεται η νέα πραγματικότητα. Το πολιτικό μας σύστημα είναι η αντανάκλαση του μέλλοντος."
Λίγους μήνες αργότερον, συγκεκριμένως τον Σεπτέμβριον του ιδίου έτους, ο εκσυγχρονιστής πρωθυπουργός Σημίτης θα εισακούσει την έκκλησιν του εκσυγχρονιστού προέδρου του ΟΑΣΑ Χριστοδουλάκη και θα ορίσει υπουργόν Μεταφορών και Επικοινωνιών - προϊστάμενόν δηλαδή του κυρίου προέδρου - την κάτωθι εκσυγχρονιστικήν φυσιογνωμίαν, η οποία αποτελεί άριστον εκπρόσωπον του πολιτικού συστήματος και ενσάρκωσιν της απαιτήσεως του εκσυγχρονιστού προέδρου να αποτελέσει αυτό το πολιτικό σύστημα "πρόπλασμα της κοινωνίας" και "αντανάκλαση του μέλλοντος":

Και δι'όσους παίρνουν εις τα σοβαρά διαφόρους σημερινούς αρθρογράφους, ας έχουσιν υπ'όψιν ότι προ δεκατριών ετών ομοίως εις τα σοβαρά επαίρναμε διαφόρους άλλους αρθρογράφους.

Ειμί Κωνσταντίνος ο εκσυγχρονιστής και άρτι ωλοκλήρωσα.

  • Ένα καράβι για το Τελ Αβίβ (Ανάρτησις της 31ης Μαΐου 2010)


Όπως μας πληροφορεί η Τζερούσαλεμ Ποστ (ένας από τους πυλώνες της ισραηλινής εγκύρου ενημερώσεως, ας είπωμεν "Το Βήμα" του Ισραήλ), ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Ντάνι Αγιαλόν (διά να αντιληφθώμεν το μέγεθος του ανδρός, ας είπωμεν ο Δρούτσας του Ισραήλ) δήλωσε ότι οι οργανωταί της αρμάδος που επέδραμε εναντίον της χώρας του με ιατρικόν υλικόν και τρόφιμα έχουν διασυνδέσεις με την Αλ Κάιντα.
Δια τον λόγον αυτόν πρέπει να γίνει πράξις το σύνθημα των διαδηλώσεων "κουφάλες, έρχονται κρεμάλες" και οι επιζώντες της επιθέσεως να εκτελεσθούν πάραυτα δι' απαγχονισμού εις το Σύνταγμα άμα τη επιστροφεί τους εις την Ελλάδα. Ομοίως να εκτελεσθούν και όλοι οι υποστηρικταί τους, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Οικολόγοι Πράσινοι, ΑΝΤΑΡΣΥΑ και λοιπά επικίνδυνα διά την παγκόσμιον ειρήνην και την ακεραιότητα του Ισραήλ μορφώματα.
Διά του τρόπου αυτού και η πολυπόθητος κάθαρσις του πολιτικού συστήματος θα επέλθει και το ελληνικόν Γενικόν Επιτελείον Αεροπορίας θα ασκείται απροσκόπτως μετά του Ισραήλ εις την Μεσόγειον.
Τέλος, πρέπει πάραυτα να οργανωθεί παγκόσμιος κίνησις με τίτλον "Ένα καράβι για το Τελ Αβίβ" δια να ανεφοδιασθούν αι ισραηλιναί ένοπλαι δυνάμεις με πυρομαχικά τα οποία εχάθησαν εις την ναυμαχίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σεκρετικοί νοτάριοί μου θα παραλάβουν το σχόλιόν σας