Καλωσόρισμα

Εγώ, ο πρωτοπανεντιμοϋπέρτατος Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, οι κουροπαλάτιοί μου, οι πρωτοσπαθάριοί μου, οι λογοθέτες μου, η κυρα-Μαριγώ η πλύστρα μου και η Σβετλάνα η μασέζ μου (σιάτσου) σας καλωσορίζουμε εις το ιστολόγιόν μου.

Κυριακή, 25 Ιουλίου 2010

Το αιώνιον Μνημόνιον


49 χρόνια πριν - από την "Καθημερινήν" της 25ης Ιουλίου 1961:
"Τήν 11ην πρωινήν, σήμερον, ο καγκελλάριος Αντενάουερ εδέχθη τόν ενταύθα πρεσβευτήν τής Ελλάδος κ. Θεμ. Τσάτσον. Κατά τήν επακολουθήσασαν μακράν συνομιλίαν, ο καγκελλάριος υπεγράμμισεν, ότι μετά τήν υπογραφήν τής συμφωνίας περί συνδέσεως τής Ελλάδος με τήν Ε.Ο.Κ., καθίσταται δυνατή περαιτέρω παροχή ευρυτέρας βοηθείας προς τήν Ελλάδα. Ο κ. Αντενάουερ λαβών γνώσιν ότι εν Ελλάδι εδημοσιεύθησαν πληροφορίαι περί δήθεν απόψεών του, ως προς την κοινωνικήν πολιτικήν τής ελληνικής Κυβερνήσεως, είπεν ότι τοιαύτας απόψεις ούτε εξέφρασεν ούτε ηδύνατο να εκφράση. Ο καγκελλάριος ετόνισεν, αντιθέτως, ότι η σύνδεσις τής Ελλάδος με τήν Κοινήν Αγοράν, τήν οποίαν ενθέρμως προώθησεν η γερμανική Κυβέρνησις, είχεν ως προϋπόθεσιν τήν εν Ελλάδι πραγματοποιηθείσαν οικονομικήν ανόρθωσιν."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Οι σεκρετικοί νοτάριοί μου θα παραλάβουν το σχόλιόν σας